ทดลองใช้งานเครื่องลงคะแนน

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

สามารถเลือกได้ 2 คน จากผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งหมด 5 คน